Algemene voorwaarden

F&S Bouw B.V. is een besloten vennootschap gevestigd aan de Glorieux 10, 5101 XT in Dongen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77623983. F&S Bouw is een bouwbedrijf dat zich bezig houdt met het verrichten van o.a. verbouwingen, renovatie, restauratie en nieuwbouw van woningen.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
F&S Bouw: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan F&S Bouw een opdracht verstrekt of wenst te verstrekken tot het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Consument: de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening en een beroep of bedrijf.

Opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever door F&S Bouw uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van F&S Bouw.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door F&S Bouw uitdrukkelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolg opdrachten.
5. F&S Bouw mag deze algemene voorwaarden aanvullen en wijzigen. Opdrachtgever zal hierover vooraf bericht ontvangen.
6. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden wel volledig van toepassing.
7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen F&S Bouw en opdrachtgever gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Offertes
1. Alle offertes zijn tot en met dertig (30) dagen na de offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.
2. Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. De inhoud van de offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en de daaraan ontleende maten. In het geval opdrachtgever ontwerpen, tekeningen, foto’s of opgaven van maten aanlevert, zorgt opdrachtgever ervoor dat deze zo nauwkeurig mogelijk zijn.
4. De opdracht bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden en/of materialen die in de offerte zijn omschreven.
5. Een samengestelde offerte geldt als één geheel. Wanneer opdrachtgever slechts een deel van de offerte aanvaardt, is F&S Bouw niet verplicht een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
6. F&S Bouw is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte.
7. In het geval opdrachtgever een consument is, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet van toepassing als het onredelijk bezwarend is voor de consument.
8. Prijsverhogingen van o.a. materialen, hulpmaterialen en grondstoffen die optreden, na akkoord op de offerte maar voor aanvang van de werkzaamheden, worden aan opdrachtgever doorberekend. In het geval opdrachtgever een consument is en de prijsverhoging optreedt binnen drie (3) maanden na akkoord op de offerte, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de consument niet binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging aan F&S Bouw heeft laten weten, gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag F&S Bouw ervan uit gaan dat de consument akkoord is met de prijsverhoging.

Totstandkoming van de opdracht
1. De opdracht tussen opdrachtgever en F&S Bouw komt tot stand op het moment opdrachtgever akkoord gaat met de offerte. De aanvaarding van de opdracht gebeurt bij voorkeur schriftelijk. De opdracht komt ook tot stand op het moment dat F&S Bouw op verzoek van opdrachtgever begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Aanvullende afspraken en aangebrachte wijzigingen zijn alleen van toepassing als deze door F&S Bouw schriftelijk zijn bevestigd.
3. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Uitvoering van de opdracht
1. F&S Bouw heeft het recht de opdracht onder zijn leiding door derden te laten uitvoeren, en voor onderdelen van de opdracht de leiding aan derden over te laten. F&S Bouw staat hierbij in voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
2. De door F&S Bouw opgegeven levertermijn is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn worden gezien. De levertermijn vangt aan op het moment dat F&S Bouw alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens van opdrachtgever heeft ontvangen.
3. In het geval dat de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd door overmacht, door omstandigheden die voor risico van opdrachtgever komen, of door wijzigingen die opdrachtgever heeft aangebracht in de uitvoering van de opdracht, kan van F&S Bouw niet worden verwacht dat de opdracht binnen de afgesproken levertermijn wordt opgeleverd. F&S Bouw heeft in deze gevallen recht op verlenging van de levertermijn, ook als hier niet expliciet om gevraagd wordt.

Verplichtingen van F&S Bouw
1. F&S Bouw zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en kunde en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wanneer er tussen opdrachtgever en F&S Bouw geen specifieke normen of voorschriften zijn afgesproken, levert F&S Bouw overeenkomstig hij redelijkerwijs mocht veronderstellen.
2. F&S Bouw is verplicht de door of namens opdrachtgever gegevens aanwijzingen op te volgen.
3. Daarnaast is F&S Bouw verplicht opdrachtgever te wijzen op:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

b. onjuistheden in de door of namens opdrachtgever voorgeschreven constructies, werkwijzen, plannen, tekeningen, berekeningen en bestekken, gebreken aan het gebouw of terrein waaraan de werkzaamheden worden verricht en gebreken of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Deze verplichting van F&S Bouw geldt voor zover F&S Bouw de onjuistheden en/of gebreken kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Verplichtingen van opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt F&S Bouw in de gelegenheid de opdracht uit te voeren en zorgt ervoor dat F&S Bouw tijdig kan beschikken over die gedeelten van de woning of het terrein waaraan het de werkzaamheden worden verricht.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat F&S Bouw op tijd kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens en informatie en goedkeuringen zoals vergunningen.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt, daarvoor geschikt is. Dit houdt onder andere in dat:
a. er voldaan wordt aan bouwkundige en/of installatievoorschriften;
b. er aansluitingsmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water aanwezig zijn. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever.
c. in de ruimte waar F&S Bouw de opdracht uitvoert, geen andere werkzaamheden plaatsvinden die schade kunnen veroorzaken aan het werk van F&S Bouw.
4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en of leveringen, die niet tot de opdracht van F&S Bouw behoren, tijdig en deugdelijk worden verricht, zodat de uitvoering van de opdracht door F&S Bouw daarvan geen hinder of vertraging ondervindt.
5. In het geval de start of de voortgang van de opdracht wordt vertraagd door omstandigheden als genoemd in dit artikel, zal opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan F&S Bouw vergoeden. F&S Bouw heeft in dat geval recht op verschuiving van de levertermijn.
6. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door:
a. gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of zijn voorgeschreven.
b. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
c. onjuistheden in de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies.
d. gebreken aan het gebouw of het terrein waaraan de werkzaamheden worden verricht.
7. Opdrachtgever gaat zorgvuldig om met materialen en gereedschappen van F&S Bouw die zich op de plaats waar de opdracht uitgevoerd wordt, bevinden.
8. Kosten die ontstaan doordat opdrachtgever niet tijdelijk voldoet aan de verplichtingen uit dit artikel, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

Facturatie & betaling
1. F&S Bouw heeft de mogelijkheid als volgt te factureren:
a. 30% van de afgesproken prijs: bij verstrekken van de opdracht;
b. 30% van de afgesproken prijs: bij aanvang van de opdracht;
c. 20% van de afgesproken prijs: gedurende de uitvoering van de opdracht;
d. 15% van de afgesproken prijs: gedurende de uitvoering van de opdracht;
e. 5% van de afgesproken prijs: onmiddellijk na oplevering van de opdracht.
2. Facturen moeten binnen zeven (7) dagen na factuurdatum betaald zijn.
3. In het geval opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag F&S Bouw een maandelijkse rente van 5% en incassokosten van 10% met een minimum van € 150,- in rekening brengen.
Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. In het geval opdrachtgever een consument is, is de wettelijke regeling van de incassokosten van toepassing.
4. In het geval opdrachtgever de aanbetaling niet op tijd voldoet, mag F&S Bouw de uitvoering van de opdracht uitstellen totdat de betaling door F&S Bouw is ontvangen.
In het geval opdrachtgever een consument is, zal F&S Bouw eerst een schriftelijk verzoek aan opdrachtgever sturen om alsnog tot betaling over te gaan.
5. F&S Bouw blijft eigenaar van de nog niet verwerkte materialen, totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Meer- en minderwerk
1. Er is onder meer sprake van meerwerk als:
a. opdrachtgever wijziging en/of aanvulling van de opdracht wenst die een verzwaring of uitbreiding van de werkzaamheden tot gevolg heeft of de opdracht duurder maken.
b. F&S Bouw wijziging en/of aanvulling van de opdracht noodzakelijk vindt omdat dit naar het redelijk oordeel van F&S Bouw noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de opdracht of omdat nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften hiertoe aanleiding geven.
2. F&S Bouw zal opdrachtgever op de hoogte stellen van meerwerk en de gevolgen hiervan voor de prijs en de levertijd.
3 Opdrachtgever stemt in met het meerwerk als hij het meerwerk per e-mail aan F&S Bouw bevestigt, als hij de werkzaamheden door F&S Bouw laat uitvoeren of niet binnen twee (2) dagen na mededeling van het meerwerk bezwaar maakt tegen het meerwerk.
4. F&S Bouw zal geen meerkosten in rekening brengen aan opdrachtgever als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan F&S Bouw kunnen worden toegerekend.
5. In het geval van minderwerk zal het totaal bedrag aan minderwerk op de laatste termijn worden ingehouden.

Stelposten
1. Stelposten zijn in de offerte genoemde bedragen die in de prijs zijn begrepen en die bedoeld zijn voor:
a. het aanschaffen van bouwstoffen;
b. het aanschaffen en verwerken van bouwstoffen;
c. het verrichten van werkzaamheden die op de dag van het sluiten van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door opdrachtgever en/of F&S Bouw nader moeten worden ingevuld.
In de offerte wordt bij iedere stelpost aangegeven waarop deze betrekking heeft.
2. Als een stelpost uitsluitend bedoeld is voor de aanschaf van bouwstoffen, zijn de kosten voor het verwerken van de bouwstoffen in de prijs begrepen en worden deze niet afzonderlijk gerekend.
3. In het geval in de opdracht verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze tijdens de uitvoering van de opdracht te hoog of te laag blijken om de opdracht uit te voeren, zal verrekening plaatsvinden van die meer- of minderkosten.
4. In het geval bij oplevering van de opdracht blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft F&S Bouw recht op een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van het verschil van die totalen.

Oplevering
1. De opdracht is opgeleverd wanneer F&S Bouw aan opdrachtgever laat weten dat de opdracht voltooid is en opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden heeft aanvaard. Na voltooiing van de werkzaamheden, zal F&S Bouw samen met opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden nalopen.

2. De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer vijf (5) dagen zijn verstreken nadat F&S Bouw aan opdrachtgever heeft laten weten dat de opdracht voltooid is, tenzij opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden binnen die periode gemotiveerd heeft afgekeurd;
b. als uit een mededeling van opdrachtgever blijkt dat de opdracht is goedgekeurd of F&S Bouw op een andere manier er op mag vertrouwen dat de opdracht is goedgekeurd;
c. in het geval opdrachtgever een consument is, wordt de opdracht ook als opgeleverd beschouwd als opdrachtgever het gebouw of het terrein waaraan de werkzaamheden zijn verricht, in gebruik neemt. Hierbij geldt dat door het in gebruik nemen van een gedeelte van een gebouw of terrein, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij oplevering in dat geval niet gerechtvaardigd is.
3. Na oplevering zijn de uitgevoerde werkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtgever.

Annulering
1. In het geval opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht het volgende aan F&S Bouw te voldoen:
a. het factuurbedrag vermeerderd met de kosten die F&S Bouw als gevolg van het niet voltooien van de opdracht heeft moeten maken, verminderd met de door de annulering voor F&S Bouw bespaarde kosten. Wanneer het factuurbedrag afhankelijk is van de werkelijk door F&S Bouw gemaakte kosten, is opdrachtgever aan F&S Bouw verschuldigd: de door F&S Bouw gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die F&S Bouw over het gehele werk zou hebben gemaakt.

Aansprakelijkheid
1. F&S Bouw is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld. Tot directe schade behoort in ieder geval niet: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en of winstderving, waardevermindering van producten en kosten die hoe dan ook met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn als de opdracht wel goed zou zijn uitgevoerd.
2. Iedere aansprakelijkheid van F&S Bouw is beperkt tot maximaal het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet wordt gedekt onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van F&S Bouw beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.
3. F&S Bouw is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door werkzaamheden die door opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden worden verricht dan wel voor schade die ontstaat door gebruik van materiaal dat in opdracht van opdrachtgever voor uitvoering van de opdracht is gebruikt. Dit neemt niet weg dat F&S Bouw verplicht is voor uitvoering van de opdracht dergelijke onjuistheden te melden aan opdrachtgever.
4. F&S Bouw is niet aansprakelijk voor tekortkomingen waarvan F&S Bouw aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan opdrachtgever bijv. als opdrachtgever de door F&S Bouw geleverde (onderhouds)instructies niet heeft opgevolgd of het opgeleverde werk niet heeft gebruikt waarvoor het bedoeld is.
5. F&S Bouw is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen aan het opgeleverde werk in het geval dat:
a. het een tekortkoming betreft die door opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking, opgemerkt had kunnen worden;
b. het een ernstige tekortkoming betreft. Er is alleen sprake van een ernstige tekortkoming als de tekortkoming de hechtheid van de constructie aantast of in gevaar brengt of als de tekortkoming het opgeleverde werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming waarvoor het volgens de overeenkomst bedoeld is.
6. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk, verjaart door verloop van twee (2) jaren nadat de opdrachtgever hierover heeft geklaagd.
7. Opdrachtgever vrijwaart F&S Bouw voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van F&S Bouw.

Intellectueel eigendom
1. De door F&S Bouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en berekeningen blijven eigendom van F&S Bouw, en mogen alleen openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van F&S Bouw.
2. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten en afbeeldingen, welke via de website www.fensbouw.nl worden getoond, berusten uitsluitend bij F&S Bouw of haar partners en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F&S Bouw worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.

Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van F&S Bouw van toepassing. Deze is te lezen op www.fensbouw.nl. F&S Bouw zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen die in de privacyverklaring zijn beschreven.

Klachten
1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de service van F&S Bouw of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht dient hij dit bij oplevering aan F&S Bouw te melden. In het geval er bij oplevering geen gelegenheid bestaat om klachten te melden, dan moet opdrachtgever klachten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontstaan ervan schriftelijk melden bij F&S Bouw.
2. Klachten die pas na oplevering in het gebruik ontstaan, worden uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk gemeld.
3. F&S Bouw zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
4. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Toepasselijk recht
1. Op alle door F&S Bouw gesloten en te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen F&S Bouw en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Versie oktober 2020